vn en

Đào tạo quốc tế hợp tác Dassault Systemes

Hệ thống chứng chỉ của Dassault Systemes


Hệ thống chứng chỉ của Dassault Systemes:
1. Các chứng chỉ liên quan đến các khóa đào tạo căn bản và nâng cao về CATIA: Associate và Expert.
2. Các chứng chỉ Solidworks.
3. Các chứng chỉ Abaqus.
4. Các chứng chỉ khác về DELMIA, SIMULIA, ENOVIA...Tham khảo tại: https://www.3ds.com/training/certification-program/
 


Top
1
Bạn cần hỗ trợ?